آخرین اخبار http://www.hamitech.ir/ آخرین اخبار شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت FA خانه http://www.hamitech.ir/Images/RssLogo.gif http://www.hamitech.ir/ شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت Copyright شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت, 2021 20 ArisCo فراخوان شناسایی پیمانکار فراخوان شناسایی پیمانکار واجد شرایط تولید پابند الکترونیکی http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1-4229.aspx 2021/6/3 http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%da%a9%d8%a7%d8%b1-4229.aspx انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک انعقاد قرارداد تولید ۲۰.۰۰۰ دستگاه پابند الکترونیک مابین سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%db%b2%db%b0.%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-4228.aspx 2021/6/2 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%db%b2%db%b0.%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-4228.aspx تغییرات اعضا هیات مدیره شرکت تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت در روزنامه رسمی مورخ 1400/2/28 ثبت گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-4227.aspx 2021/6/2 http://www.hamitech.ir/News/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-4227.aspx فراخوان تولید کنندگان پابند الکترونیکی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت از شرکتهای توانمند و مرتبط با این حوزه دعوت به عمل می آورد. http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86--%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-4226.aspx 2021/5/31 http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86--%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-4226.aspx برگزاری جلسه آموزش مراقبت الکترونیکی در استان مازندران روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه؛ جلسه آموزشی برای قضات در استان مازندران برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-4214.aspx 2019/8/8 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-4214.aspx خبر ناگوارِ درگذشت والده جناب آقای دکتر شهریاری پیام تسلیت از طرف شرکت حامی عدالت به جناب آقای دکتر شهریاری http://www.hamitech.ir/News/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-4213.aspx 2019/7/30 http://www.hamitech.ir/News/%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d9%86%d8%a7%da%af%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%90-%d8%af%d8%b1%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-4213.aspx ادامه ی بازدید مسئولان کشوری ازدستاوردهای حامی تک در نمایشگاه الکامپ بازدید وزیر صنعت،رییس سازمان بازرسی، مدیرعامل روزنامه رسمی،سازمان هواشناسی،رییس سازمان ثبت اسناد،وزیر آموزش و پرورش، ریاست سازمان پزشکی قانونی،معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاون سازمان تعزیرات کشور http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-4212.aspx 2019/7/21 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-4212.aspx راه اندازی اولین شتاب دهنده مرکز کسب و کار قوه قضاییه و حامی تک انعقاد تفاهم نامه‌ای در رابطه با راه اندازی اولین شتاب دهنده مرکز کسب و کار قوه قضاییه http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4211.aspx 2019/7/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4211.aspx بازدید دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام از غرفه قوه قضائیه و حامی تک دکتر کریم نجفی برزگر، دبیرکل شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام و هیئت همراه ضمن بازدید از غرفه قوه قضائیه در نمایشگاه بین‌المللی الکامپ بیست و پنجم، با دکتر حمید شهریارى، معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناورى اطلاعات دیدار و گفتگو کرده و و از نزدیک در جریان آخرین تحولات و دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات دستگاه قضایی قرار گرفتتند http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4210.aspx 2019/7/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1%da%a9%d9%84-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4210.aspx بازدید رئیس دفتر ریاست جمهوری از غرفه قوه قضائیه و حامی تک در دومین روز از نمایشگاه الکامپ دکتر محمود واعظی از غرفه قوه قضائیه و حامی تک بازدید کردند http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4206.aspx 2019/7/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4206.aspx بازدید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه از غرفه حامی تک بازدید دکتر جهرمی و دکتر شهریاری از غرفه قوه قضائیه و حامی تک http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4205.aspx 2019/7/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-4205.aspx رونمایی از دستاوردهای مهم شرکت حامی تک در نمایشگاه الکامپ از دو سرویس هویت سنجی الکترونیکی و مرکز کسب و کار نوپای حقوقی و قضایی رونمایی گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-4204.aspx 2019/7/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-4204.aspx بازدید ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان از غرفه قوه قضائیه بازدید آقای غمخوار و مطهر نژاد از غرفه قوه قضائیه و شرکت حامی عدالت در نمابشگاه الکامپ http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-4203.aspx 2019/7/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%87-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-4203.aspx حضور سازمانها و مراکز مرتبط با قوه قضائیه با محوریت اجرایی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت حضور سازمانها و مراکز مرتبط با قوه قضائیه با محوریت اجرایی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در بیست و پنجمین نمایشگاه الکامپ http://www.hamitech.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-4202.aspx 2019/7/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%d8%a8%d8%a7-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-4202.aspx دومین نشست هماهنگی کمیته برگزاری نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۳۹۸ با هدف انسجام هرچه بیشتر قوه قضائیه در الکامپ؛ دومین نشست هماهنگی دستگاه قضایی برگزار شد http://www.hamitech.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b8-4201.aspx 2019/7/10 http://www.hamitech.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%86%da%af%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b8-4201.aspx طرح توسعه مراقبت الکترونیکی در دستور کار اعلام طرح توسعه مراقبت الکترونیکی در هفته قوه قضائیه مطابق با برنامه ششم توسعه http://www.hamitech.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-4199.aspx 2019/6/23 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-4199.aspx حضور در نمایشگاه الکامپ نمایشگاه الکامپ از بیست و هفتم الی سی ام تیرماه نود و هشت در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-3198.aspx 2019/6/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%ad%d8%b6%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-3198.aspx راه اندازی مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی وقضایی حضور نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جناب آقای دکتر مهدی محمدی در محل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3196.aspx 2019/5/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d9%88%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3196.aspx تبیین طرح مراقبت‌الکترونیکی برای قضات کیفری دادگستری استان آذربایجان شرقی طرح مراقبت‌های الکترونیکی برای قضات کیفری دادگستری استان آذربایجان شرقی با حضور حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان و نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تبیین شد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-3195.aspx 2019/5/8 http://www.hamitech.ir/News/%d8%aa%d8%a8%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%da%a9%db%8c%d9%81%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%d9%82%db%8c-3195.aspx با بلاک‌چین می‌توان تحریم‌ها را دور زد امروز به واسطه سونامی ارتباطات این اطلاعات در اختیار سه و نیم میلیارد انسان قرار گرفته است، افزود: تمام این افراد امروز به عنوان محتوای واحد به این اطلاعات دسترسی دارند. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%e2%80%8c%da%86%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af-3194.aspx 2019/4/29 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%84%d8%a7%da%a9%e2%80%8c%da%86%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%db%8c%d9%85%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%b1%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d8%af-3194.aspx استفاده از پابند الکترونیک در سریال تلویزیونی زوج یا فرد طرح مراقبت الکترونیک در سریال نوروزی زوج یا فرد به نمایش درآمد http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%af-3193.aspx 2019/4/15 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d8%aa%d9%84%d9%88%db%8c%d8%b2%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c-%d8%b2%d9%88%d8%ac-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d8%af-3193.aspx نتایج اولیه فراخوان تاسیس دفاتر الکترونیک قضایی انتشار نتایج اولیه هشتمین فراخوان متقاضیان تاسیس این دفاتر در مراکز استان‌ها http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3191.aspx 2019/2/12 http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3191.aspx آخرین وضعیت نصب پابند الکترونیک در استان های کشور اجرای طرح مراقبت الکترونیکی با نصب پابند بر روی پای زندانیان تحت مراقبت http://www.hamitech.ir/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3189.aspx 2019/1/28 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-3189.aspx بازدید دکتر شهریاری ریاست محترم مرکزآمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از خط تولید پابند بازدید ریاست محترم مرکزآمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از خط تولید پابند الکترونیک در راستای اجرای مرحله دوم پروژه مراقبت الکترونیکی زندانیان http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-3188.aspx 2019/1/9 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-3188.aspx راه‌اندازی مرکز کسب و کارهای نوپا در شرکت حامی عدالت راه اندازی مرکز کسب و کارهای نوپای شرکت حامی عدالت همسو با استراتژی کلان این شرکت http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-3185.aspx 2018/12/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d9%88-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d9%be%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-3185.aspx نشست حامی بازار با مدیران نمایندگی های بنیاد تعاون زندانیان در استان ها برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران بازرگانی نمایندگی های بنیاد تعاون در خصوص سامانه ی حامی بازار برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-3182.aspx 2018/12/15 http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-3182.aspx انعقاد قرارداد همکاری با آسیا تک انعقاد قرارداد تامین تجهیزات و فضای مرکز داده با شرکت انتقال داده آسیا تک http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9-3181.aspx 2018/12/15 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7-%d8%aa%da%a9-3181.aspx همکاری مشترک حامی عدالت با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی مرکز مشاوره تخصصی تلفنی حقوقی بستری برای همکاری مشترک http://www.hamitech.ir/News/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3180.aspx 2018/12/15 http://www.hamitech.ir/News/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3180.aspx اجرای مرحله دوم پروژه پابندهای الکترونیک توسعه و ارتقای امکانات و سامانه پابند الکترونیک در فاز جدید اجرایی شدن این پروژه http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-3179.aspx 2018/12/15 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-3179.aspx برگزاری همایش سراسری خدمات الکترونیک قضایی همایش سراسری خدمات الکترونیک قضایی روز شنبه 21 مهرماه برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3177.aspx 2018/10/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-3177.aspx هفته خدمات الکترونیک قضایی برگزاری هفته خدمات الکترونیک قضایی از 21 الی 27 مهرماه http://www.hamitech.ir/News/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-2176.aspx 2018/10/6 http://www.hamitech.ir/News/%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-2176.aspx طرح اجرایی پابند الکترونیکی در سراسر کشور اجرای طرح مراقبت و رصد زندانیان با استفاده از پابند الکترونیکی http://www.hamitech.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-2175.aspx 2018/9/11 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%a7%d8%a8%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-2175.aspx ابلاغ آئین نامه اجرایی طرح مراقبت الکترونیک صدور حکم مراقبت الکترونیکی در جهت حمایت از زندانیان جرائم تعزیری http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2173.aspx 2018/8/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d8%a2%d8%a6%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2173.aspx شرکت در همایش ملی مدیران شرکتهای تولید کننده دانش و فناوری این همایش با موضوع حمایت از شرکت های فعال در حوزه فناوری برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-2172.aspx 2018/8/18 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d9%85%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-2172.aspx کسب رتبه یک شورای عالی انفورماتیک شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، موفق به کسب رتبه یک و صلاحیت اجرای پروژه های فناوری اطلاعات کشور گردید http://www.hamitech.ir/News/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-2169.aspx 2018/8/18 http://www.hamitech.ir/News/%da%a9%d8%b3%d8%a8-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b1%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c%da%a9-2169.aspx نشست هم اندیشی ، چالشها و رفع مشکلات و بیان راه حل های پروژه پرداخت الکترونیک مدد جویان این همایش در روز چهارشنبه مورخ 97/4/13 در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-2168.aspx 2018/7/10 http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%8c-%da%86%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-2168.aspx مجموعه دستاوردهای بنیاد تعاون زندانیان از زبان مدیرعامل وی از اداره ۸۰۰ واحد تولیدی در حوزه‌های حرفه آموزی و ایجاد اشتغال مولد برای ۳۵ هزار نفر از زندانیان خبرداد http://www.hamitech.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-2167.aspx 2018/7/2 http://www.hamitech.ir/News/%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-2167.aspx خدمات پرداخت الکترونیک به مددجویان با حامی کارت این طرح با مدیریت شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت و با همکاری شرکتهای پرداخت الکترونیک به ویژه شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان و بانک های رسالت و پارسیان از ابتدای سال جاری اجرا شده است http://www.hamitech.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-2166.aspx 2018/3/18 http://www.hamitech.ir/News/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-2166.aspx راه اندازی خط تولید رایانه در ندامتگاه شهید کچویی پیرو راه اندازی خط مونتاژ رایانه در ندامتگاه شهید کچوئی که با همکاری و هماهنگی نمایندگی بنیاد در استان البرز صورت پذیرفته، به اطلاع می رساند http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%da%86%d9%88%db%8c%db%8c-2165.aspx 2018/3/5 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d8%b7-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af-%da%a9%da%86%d9%88%db%8c%db%8c-2165.aspx نشست نخبگان فناوری اطلاعات در قوه قضائیه http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-2164.aspx 2018/2/6 http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%ae%d8%a8%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-2164.aspx بازدید از مرکز شماره گذاری و خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی تفلیس از مرکز شماره گذاری و خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی تفلیس در تاریخ 96/09/16 توسط اعضای کارگروه پردیس واحد خدمات الکترونیک بازدید به عمل آمد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-2163.aspx 2017/12/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d9%81%d9%84%db%8c%d8%b3-2163.aspx افتتاحیه فروشگاه اینترنتی حامی بازار حامی بازار یکی از بزرگترین فروشگاه های صنایع دستی ایران افتتاح شد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-2158.aspx 2017/12/18 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad%db%8c%d9%87-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-2158.aspx سامانه نرم افزاری حقوق و دستمزد مددجویان بروزرسانی سامانه حقوق و دستمزد مددجویان http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-2157.aspx 2017/12/18 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-2157.aspx دومین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک دومین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک در روز چهارشنبه نوزدهم مهرماه برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2147.aspx 2017/10/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%af%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2147.aspx اولین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک اولین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک دولتی و حاکمیتی کشور در پنجم مهرماه نود وشش برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2146.aspx 2017/9/27 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-2146.aspx مشاوره راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات دادگستری استان تهران مشاور خرید و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات دادگستری استان تهران http://www.hamitech.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2142.aspx 2017/9/25 http://www.hamitech.ir/News/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d9%87%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b0%d8%ae%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2142.aspx فروشگاه اینترنتی حامی بازار فروشگاه اینترنتی حامی بازار با هدف عرضه محصولات مددجویان جهت کمک به زندانیان کشور در حال راه اندازی می باشد http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-2140.aspx 2017/9/25 http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-2140.aspx راه اندازی پایلوت مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور مراقبت الکترونیک خودرو ها توسط قوه قضائیه (ردیاب) اقدام به راه اندازی آزمایشی این سامانه برای تعداد محدودی از خودروها نموده است. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-2143.aspx 2017/9/25 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%84%d9%88%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%ae%d9%88%d8%af%d8%b1%d9%88-%d9%87%d8%a7-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-2143.aspx برگزاری بیست و سومین نمایشگاه الکامپ در تهران بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ) به عنوان بزرگ ترین رویداد فناوری اطلاعات و ارتباطات، روز ( 30 تیرماه ) در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران گشایش یافت. به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، بیش از 800 شرکت داخلی و خارجی به مدت چهار روز آخرین خدمات، محصولات و دستاوردهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2131.aspx 2017/7/22 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-2131.aspx برگزاری چهارمین همایش سراسری مدیران بنیاد تعاون زندانیان برگزاری چهارمین همایش سراسری مدیران بنیاد تعاون زندانیان http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-2129.aspx 2017/5/9 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-2129.aspx برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی پروژه کارگاه یکروزه با موضوع مدیریت وبرنامه ریزی پروژه در روز شنبه مورخ 96/2/9 در شرکت حامی عدالت برگزار گردید http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-2128.aspx 2017/4/30 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-2128.aspx بازدید ریاست محترم مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت حامی عدالت در روز یکشنبه مورخ 96/2/3، ریاست محترم مرکز آمارو وفناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت حامی بازدید بعمل آوردند. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-2127.aspx 2017/4/23 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b9%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%aa-2127.aspx کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برای نخستین بار کارگاه آموزشی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را برای مدیران مالی و بازرگانی بنیاد تعاون زندانیان کشور برگزار نمود. این کارگاه در تاریخ اول و دوم آبان در دو جلسه، به مدت 4 ساعت و در محل سالن همایش فرهنگسرای آفتاب انجام شد. این دوره توسط آقای دکتر مسعود منشدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تدریس گردید. http://www.hamitech.ir/News/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-2126.aspx 2016/10/25 http://www.hamitech.ir/News/%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d9%88%d9%84%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-2126.aspx برگزاری جلسه با مدیرعامل موسسه قرض الحسنه رسالت برگزاری جلسه با مدیرعامل ، رئیس فناوری اطلاعات و مدیر بانکداری الکترونیکی موسسه قرض الحسنه رسالت ...... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-2117.aspx 2016/9/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%aa-2117.aspx بهره برداری از پروژه پرداخت الکترونیک استان اردبیل مورخ 17/06/95 بازدید از استان اردبیل انجام گردید . ضمناً جلسه ای با حضور مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان اردبیل نمایندگان شرکت پککو و حامی عدالت برای بررسی شرایط و سرویس های مورد نظر بررسی شد . ...... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-2118.aspx 2016/9/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84-2118.aspx بازدید از ندامتگاه قزل حصار بازدید از ندامتگاه قزل حصار مورخ 03/06/95 جهت بررسی طرح فنی انجام پذیرفت ..... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b2%d9%84-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-2119.aspx 2016/9/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%85%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b2%d9%84-%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d8%b1-2119.aspx برگزاری نشست کاری با مدیر عامل ایرانسل با توسعه همکاری ها فیمابین خدمات این شرکت که مرتبط با قوه قضاییه هست و در زمینه استفاده از ظرفیت های اپراتور ایرانسل که شامل 3G و 4G برای wan و استفاده از سیم کارت های APN برای پابند الکترونیکی و ایجاد توسعه خدمات ارزش افزوده (VAS) در حوزه حقوق و قضا که موضوعات اصلی بود صحبت شد . http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%84-2116.aspx 2016/9/10 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b4%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%84-2116.aspx جدید! تمدید زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا 31-05-1395 با توجه به لزوم توسعه و راه اندازی خدمات الکترونیکی در سراسر حوزه های قضایی کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدام به برگزاری فراخوا ن با توجه ظرفیت حوزه ها در مناطق مختلف با استانداردهای مناسب برای آن حوزه می نماید ...... http://www.hamitech.ir/News/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af!-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-31-05-1395-1118.aspx 2016/8/3 http://www.hamitech.ir/News/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af!-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%aa%d8%a7-31-05-1395-1118.aspx فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ 1/4/1395 لغایت 31/4/139 برگزار می شود . http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-1113.aspx 2016/6/22 http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-1113.aspx سرویس قوانین خانواده راه اندازی شد سرویس "قوانین خانواده" به عنوان دومین سرویس خدمات ارزش افزوده قوه قضاییه توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت راه اندازی گردید. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1097.aspx 2016/6/11 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d9%82%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1097.aspx سرویس اصطلاحات حقوقی راه اندازی شد سرویس "اصطلاحات حقوقی" به عنوان اولین سرویس خدمات ارزش افزوده قوه قضاییه توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت راه اندازی گردید. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1094.aspx 2016/5/11 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%a7%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d8%af-1094.aspx نظارت تصویری بنیاد تعاون زندانیان کشور حسب نیاز حفاظت و اطلاعات بنیاد تعاون زندانیان کشور به نصب و راه اندازی سامانه نظارت تصویری در اماکن تابعه بنیاد، شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت اقدام به پیاده سازی سامانه مذکور کرد..... http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1096.aspx 2016/5/2 http://www.hamitech.ir/News/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-1096.aspx اجرای آزمایشی طرح مراقبت الکترونیکی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان مشاور و مجری طرح مراقبت الکترونیکی، پس از آماده سازی زیرساخت های فنی مورد نیاز موفق به اجرای آزمایشی این طرح گردید. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-1095.aspx 2016/4/16 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%db%8c-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-1095.aspx روزهای پرکار غرفه حامی تک در نمایشگاه سبیت با توجه به حضور شرکت حامی عدالت در نمایشگاه سبیت ۲۰۱۶ به عنوان یک مجموعه ارایه دهنده راهکارهای سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین یک توسعه دهنده نرم افزارهای سفارش مشتری خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی از جانب مخاطبان و حتی سایر شرکتهای حاضر در نمایشگاه روبرو شده است. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d8%aa-94.aspx 2016/3/17 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%aa%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a8%db%8c%d8%aa-94.aspx شرکت در نمایشگاه CeBIT 2016 شرکت برای دومین سال متوالی در این نمایشگاه شرکت کرده و در این نمایشگاه در حوزه خدمات الکترونیکی مورد استقبال شرکت های خارجی قرارگرفت. در طول این نمایشگاه ضمن شناسایی شرکای تجاری جدید زمینه همکاری با شرکت های مختلف با معرفی دستاوردهای این شرکت در مذاکرات نیز به وجود آمد که مورد استقبال مطلوبی قرار گرفت. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-CeBIT-2016-93.aspx 2016/3/14 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-CeBIT-2016-93.aspx عضویت شرکت در سازمان نظام صنفی رایانه ای عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای در برخی از مناقصات مزیت یا الزام محسوب می گردد. بخصوص در بحث ارتقاء رتبه بندی رشته های درخواستی در شورای عالی انفورماتیک کشور نقش تاثیرگذاری دارد و عضویت درسازمان نظام صنفی رایانه ای از طریق کار گروه مربوطه، به سرعت و بر اساس مستنداتی از جمله عضویت در شورایعالی انفورماتیک اتفاق افتاد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-88.aspx 2016/3/10 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d8%b6%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%db%8c-88.aspx بازدید مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان و برخی از معاونین، از نمایشگاه الکامپ بازدید مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان و برخی از معاونین، از نمایشگاه الکامپ http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-87.aspx 2015/12/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d8%ae%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86%d8%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-87.aspx برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ از تاریخ 23 / 9 / 94 تا تاریخ 26 / 9 / 94 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیکی دایر می باشد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-84.aspx 2015/12/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%db%8c%da%a9%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-84.aspx بازدید ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از نمایشگاه الکامپ به گزارش ستاد خبری نمایشگاه الکامپ 21، نشست خبری حجت‌الاسلام شهریاری معاون قوه قضائیه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، درغرفه قوه قضاییه واقع در سالن 41 بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ برگزار شد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-85.aspx 2015/12/19 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-85.aspx شرکت تجارت پارسیان به عنوان یکی از همکاران شرکت در ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی زندان ها در راستای پروژه ساماندهی پرداخت الکترونیک در ندامتگاه کشور پس از انعقاد قرارداد سه جانبه جلسه ای به منظور تنظیم برنامه زمانبدی اجرای پروژه برگزار گردید. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-86.aspx 2015/12/8 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%87-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-86.aspx شرکت حامی مجری راه اندازی غرفه فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ 94 بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی معاونت امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این شرکت در جهت تامین زیرساخت برخی از خدمات الکترونیک موجود در مرکز آمار قوه قضاییه به عنوان مسئول راه اندازی و مدیریت اجرایی غرفه قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ 94 انتخاب شد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-94-82.aspx 2015/12/8 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ba%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be-94-82.aspx برگزاری جلسه مدیر عامل شرکت و مدیران شرکت epco آلمان برای همکاری مشترک در اجرایی پروژه مراقبت الکترونیکی زندانیان این جلسه در راستای توسعه همکاری بین دو شرکت و ارائه مشاوره در زمینه فرایند اجرا و تامین تجهیزات برگزار شد و پیشنهادات شرکت epco دریافت گردید. طرفین توافق نمودند جلسات کارشناسی ادامه یابد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-epco-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-83.aspx 2015/12/8 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-epco-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-83.aspx شرکت حامی­تک میزبان ریاست محترم و معاونین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جلسه معاونان مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این شرکت برگزارگردید. در این جلسه پروژه های جاری مورد بحث قرارگرفت. و پیشنهاد اجرای پروژه های ملی جدید ارائه شد. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c%c2%ad%d8%aa%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-80.aspx 2015/12/7 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c%c2%ad%d8%aa%da%a9-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-80.aspx برگزاری جلسه با مدیرعامل وسایر معاونین بانک کشاورزی برای اجرای پروژه های مشترک با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و مدیرعامل بانک کشاورزی در خصوص توسعه همکاری فیمابین در خصوص پرداخت الکترونیک ندامتگاه کشور جلسه مشترکی برگزار گردید. http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-79.aspx 2015/12/6 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84--%d9%88%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%da%a9%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-79.aspx برگزاری جلسه تمدید تفاهم همکاری با موسسه اعتباری عسکریه این جلسه با حضور رییس هیئت‌مدیره و عضو هیئت‌مدیره موسسه اعتباری عسکریه ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%87-74.aspx 2015/10/26 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%85-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%87-74.aspx عقد قرارداد ISMS با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه این جلسه با حضور ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جناب آقای دکتر شهریاری و مدیرعامل و ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-ISMS-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-75.aspx 2015/10/26 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-ISMS-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-75.aspx بازدید از کارخانجات حامی در استان البرز بازدید از کارخانجات حامی در استان البرز - حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر شهریاری معاون فناوری اطلاعات قوه قضائیه و ........ http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-73.aspx 2015/5/5 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%ae%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%b2-73.aspx شرکت در نمایشگاه Cebit حضور در بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی تخصصی علوم کامپیوتر، ارتباطات، الکترونیک و مخابرات CeBIT 2015 در هانوفر آلمان گامی بلند برای ورود به عرصه کسب و کار بین المللی برای شرکت حامی عدالت بود. http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-Cebit-69.aspx 2015/3/16 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-Cebit-69.aspx پیاده سازی مرکز تلفن مبتنی بر IP برای ستاد مرکزی قوه قضائیه در دنیای امروز برای برقراری ارتباط تلفنی راه دور اغلب از تکنولوژی VoIP استفاده میشود و روش های برقراری ارتباط تلفنی به سرعت در حال تغییر است ... http://www.hamitech.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-IP-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-68.aspx 2015/2/28 http://www.hamitech.ir/News/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%aa%d9%84%d9%81%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-IP-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2%db%8c-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-68.aspx راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد مددجویان در دو استان مشهد و تهران "سامانه‌ی حقوق و دستمزد مددجویان" به منظور محاسبه ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-52.aspx 2014/10/1 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86-52.aspx راه اندازی سرویس تماس به وسیله پین کد در زندان ها شرکت حامی عدالت به منظور حذف هزینه­ های کارت تلفن ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-51.aspx 2014/9/30 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%84%d9%87-%d9%be%db%8c%d9%86-%da%a9%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-51.aspx راه‌اندازی PSP در استان گیلان به‌منظور کیفی سازی شبکه پرداخت الکترونیک فروشگاه‌های بنیاد تعاون زندان‌ها ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-PSP--%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-49.aspx 2014/8/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-PSP--%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%af%db%8c%d9%84%d8%a7%d9%86-49.aspx عقد قرارداد با موسسه مالی و اعتباری عسکریه شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت جهت ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بانکی ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%87-48.aspx 2014/8/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%b9%d8%b3%da%a9%d8%b1%db%8c%d9%87-48.aspx بازدید مدیرعامل شرکت از زندان های کرمان برای راه اندازی فروشگاه در زندان ها مدیر عامل شرکت حامی عدالت به عنوان ناظر پروژه توسعه سامانه فروشگاهی داخل زندان ها ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87--%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-47.aspx 2014/8/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87--%d8%af%d8%b1-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7-47.aspx برگزاری جلسه مدیر عامل شرکت با ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جناب آقای دکتر شهریاری در این جلسه پیشنهادات شرکت در خصوص راه‌اندازی پروژه‌های خاص و تخصصی قوه قضائیه ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-46.aspx 2014/8/20 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%aa%d8%b1%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d9%88%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%db%8c%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a8-%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-46.aspx انتخاب شرکت به عنوان ناظر سیستم مالی فروشگاه‌های بنیاد تعاون زندانیان با حکمی از سوی مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان .... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-44.aspx 2014/6/21 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86-44.aspx امضا و ابلاغ قرارداد مددجویان با سازمان زندان‌ها به منظور ساماندهی و مکانیزه کردن پرداخت حقوق و دستمزد مددجویان شاغل در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان طی عقد قراردادی ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-42.aspx 2014/6/21 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%ba-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%af%d8%af%d8%ac%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-42.aspx انعقاد قرارداد با شرکت فن آوا کارت شرکت خدمات الکترونیک حامی عدالت به منظور یکپارچه سازی پرداخت الکترونیک در تمامی فروشگاه های بنیاد تعاون زندانیان کشور ... http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-43.aspx 2014/6/21 http://www.hamitech.ir/News/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa-43.aspx فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استانها شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برای تاسیس دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراکز استانها متقاضی می پذیرد. http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-24.aspx 2014/2/3 http://www.hamitech.ir/News/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%b6%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%a7-24.aspx