مطالب

راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک

راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک

اولین پردیس خدمات الکترونیکی کشور با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک راه اندازی می گردد.

هویت سنجی الکترونیکی

هویت سنجی الکترونیکی

این دستاورد برای کلیه سامانه های موجود در بستر الکترونیکی ضروری می باشد. این خدمت کمک می کند تا کاربران در فضای مجازی شناسایی شده و نتوانند با جعل هویت از مردم سو استفاده نمایند.

مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی

مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی

در این طرح صاحبان ایده نوآوری و استارتاپ ها، طرح های کسب و کار خود را معرفی کرده و این مرکز از آنها حمایت بعمل می آورد

بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه

شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و شرح خدمات فنی به منظور بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اقدام نمود

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در داخل زندانها

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در داخل زندان ها جهت خدمات به مددجویان

/2  (تعداد کل رکوردها:20)