مطالب

هویت سنجی الکترونیکی

هویت سنجی الکترونیکی

این دستاورد برای کلیه سامانه های موجود در بستر الکترونیکی ضروری می باشد. این خدمت کمک می کند تا کاربران در فضای مجازی شناسایی شده و نتوانند با جعل هویت از مردم سو استفاده نمایند.

مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی

مرکز کسب و کارهای نوپای حقوقی و قضایی

در این طرح صاحبان ایده نوآوری و استارتاپ ها، طرح های کسب و کار خود را معرفی کرده و این مرکز از آنها حمایت بعمل می آورد