مراقبت الکترونیک زندانیان


   آئین نامه طرح مراقبت الکترونیک در تیرماه 97 با تایید ریاست محترم قوه قضائیه و با همکاری سازمان زندان ها ، مرکز آمار و وفناوری اطلاعات قوه قضائیه و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به مرحله اجرایی درآمد.

در این مسیر مقرر گردیده که قضات در جهت حمایت از زندانیان جرائم تعزیری، نسبت به صدور حکم تحت مراقبت الکترونیکی، با این مراکز همکاری داشته باشند.

 

تاکنون تعداد 735 عدد پابند الکترونیکی در 24 استان کشور مورد استفاده قرار گرفته است که بیشترین میزان مربوط به استان زنجان می باشد.

 

 

 

.