مراقبت الکترونیک زندانیان


   آئین نامه طرح مراقبت الکترونیک در تیرماه 97 با تایید ریاست محترم قوه قضائیه و با همکاری سازمان زندان ها ، مرکز آمار و وفناوری اطلاعات قوه قضائیه و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به مرحله اجرایی درآمد.

در این مسیر مقرر گردیده که قضات در جهت حمایت از زندانیان جرائم تعزیری، نسبت به صدور حکم تحت مراقبت الکترونیکی، با این مراکز همکاری داشته باشند.