شبکه ملی عدالت


 شبکه ملى عدالت

Jix یا شبکه ملى عدالت سامانه‌اى جهت تبادل اطلاعات میان قوه قضاییه و دستگاه‌هایى است که به نوعى مقام قضایى جهت پیگیرى پرونده هاى قضایى نیازمند کسب اطلاعات از آن‌هاست. این سامانه ضمن کاهش استفاده از کاغذ، سبب جلوگیرى از سوءاستفاده‌هاى احتمالى و جعل مى‌شود.

استعلامات در روش سنتى به صورت مکتوب انجام مى شد، آن چه که اکنون اتفاق افتاده است این است که این اقدام در تحت واحد یک شبکه و بستر ارتباطى سازمان‌هایى است که قوه قضاییه مى خواهد از آنان استعلام کند.

این اقدام دردو بخش انجام مى شود که بخش اول به صورت مکاتبات الکترونیکى است و در بخش دیگر انجام استعلامات برخط است که در حقیقت سامانه‌هاى ما به سامانه هاى سازمان‌ها و نهاد‌ها متصل مى شوند و مقام قضایى مى تواند با شناسه خود اطلاعات لازم را کسب کند.