راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک


 اولین پردیس خدمات الکترونیکی کشور با همکاری دفاتر خدمات الکترونیک مرتبط با دستگاهها و نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی، توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در محل ساختمان ایستگاه متروی صادقیه در فضایی بالغ بر 600 متر مربع راه اندازی می گردد.

 


طبق توافقات انجام شده، این فضا طی قراردادی فی مابین شرکت بهره برداری متروی تهران و شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به مدت پنج سال به این طرح اختصاص داده می شود. مهمترین هدف از اجرای این طرح تسهیل دسترسی مردم به خدمات حاکمیتی، دولتی و عمومی می باشد.مجموعه بانکها، شرکتهای بیمه ای ، آژانسهای مسافرتی و سایر مجموعه های خدمات رسان می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند