خدمات پیامکی سرویس های حقوقی


خدمات ارزش افزوده پیامکی (VAS)  بر روی سرشماره اختصاصی 6019 شامل:

1-    آموزش مفاهیم حقوقی و قضایی

2-    اطلاع از آخرین وضعیت پرونده های قضایی ( درحال راه اندازی)

3-    تولید محتوای حقوقی

خدمات ارسال پیامک انبوه (BULK) بر روی سرشماره **6019 شامل:

1-    ارسال و دریافت ابلاغ الکترونیکی ( درحال راه اندازی)

2-    همکاری با کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تعریف طرح جدید ارسال پیامک

3- استفاده از متد جدید SMPP در ارسال پیامک