بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه


 شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت نسبت به ارائه طرح پیشنهادی و شرح خدمات فنی به منظور بهینه سازی پورتال مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه اقدام نمود، که این طرح مورد تایید شورای اداری آن مرکز قرار گرفت و مقرر گردید برای تبیین پاره ای از جزئیات نسبت به راه اندازی آزمایشی این سامانه موازی با سامانه فعلی اقدام لازم معمول گردد