هفته خدمات الکترونیک قضایی


 هفته خدمات الکترونیک قضایی با توجه به ضرورت مشارکت و حمایت نهادهای مرتبط با ارائه خدمات الکترونیک قضایی از بیست و یکم الی بیست و هفتم مهرماه برگزار خواهد گردید. 

در این راستا شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت بعنوان اسپانسر و حامی این هفته و صاحب محصول پابند الکترونیک معرفی گردیده است.

 نام گذاری هفته:

1. شنبه 21 مهر : ثبت نام الکترونیکی

2. یکشنبه  22 مهر : ابلاغ الکترونیکی

3. دوشنبه 23 مهر: خدمات الکترونیکی قضایی

4. سه شنبه 24 مهر: مراقبت الکترونیک قضایی

5. چهارشنبه 25 مهر: دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی

 

 

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق است به شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت