مشاوره راه اندازی تجهیزات ذخیره سازی اطلاعات دادگستری استان تهران


 شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان مشاور خرید و راه اندازی تجهیزات ذخیره ساز اطلاعات دادگستری استان تهران، پس از نیاز سنجی و تهیه فهرست تجهیزات ، اقدام به تهیه شرح خدمات، تعهدات و پیوست های فنی قرارداد تامین کننده نموده و ضمن نظارت بر اسناد مناقصه در خصوص فرآیند تامین و احراز اصالت کالا خدمات مشاوره ای به دادگستری استان تهران ارائه نموده است. در همین راستا تجهیزات مذکور به دادگستری استان تهران تحویل شده است