شرکت در همایش ملی مدیران شرکتهای تولید کننده دانش و فناوری


 شرکت در همایش ملی مدیران شرکتهای تولید کننده دانش و فناوری؛

 
این همایش در تاریخ 23 مرداد ماه 97 در سالن همایش های کتابخانه ملی با موضوع حمایت از شرکت های فعال در حوزه فناوری در فضای
 
تحریم برگزار گردید. شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت نیز با موضوعات ذیل در این همایش حضور داشت: