شرکت حامی مجری راه اندازی غرفه فناوری اطلاعات قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ 94


بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی معاونت امار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این شرکت در جهت تامین زیرساخت برخی از خدمات الکترونیک موجود در مرکز آمار قوه قضاییه به عنوان مسئول راه اندازی و مدیریت اجرایی غرفه قوه قضاییه در نمایشگاه الکامپ 94 انتخاب شد.