شرکت حامی­تک میزبان ریاست محترم و معاونین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه


جلسه معاونان مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این شرکت برگزارگردید. در این جلسه پروژه های جاری مورد بحث قرارگرفت. و پیشنهاد اجرای پروژه های ملی جدید ارائه شد.