شرکت تجارت پارسیان به عنوان یکی از همکاران شرکت در ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی زندان ها


در راستای پروژه ساماندهی پرداخت الکترونیک در ندامتگاه کشور پس از انعقاد قرارداد سه جانبه جلسه ای به منظور تنظیم برنامه زمانبدی اجرای پروژه برگزار گردید. در این جلسه چارچوب کلی کار و زمانبندی تدوین و الزامات اجرائی مورد نظر بنیاد تعاون زندانیان و سازمان زندان ها تشریح گردید