روزهای پرکار غرفه حامی تک در نمایشگاه سبیت


با توجه به حضور شرکت حامی عدالت در نمایشگاه سبیت ۲۰۱۶ به عنوان یک مجموعه ارایه دهنده راهکارهای سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین یک توسعه دهنده نرم افزارهای سفارش مشتری خوشبختانه با استقبال خیلی خوبی از جانب مخاطبان و حتی سایر شرکتهای حاضر در نمایشگاه روبرو شده است.

همچنین با توجه به حجم پایین هزینه های تولید نرم افزار توسط شرکت حامی تک در مقایسه با شرکتهای اروپایی و کم شدن اعتماد عمومی به شرکتهای هندی و شرق آسیا فرصت مناسبی بوجود آمده است بتوان در راستای جذب پروژه های نرم افزاری گام مناسبی برداریم.

در سومین روز نمایشگاه بیش از بیست ساعت مذاکره با شرکت کنندگان مختلف بصورت موازی توسط همکاران شرکت انجام گرفت.

امیدواریم به عنوان تنها شرکت ایرانی حاضر در نمایشگاه سبیت آلمان نماینده خوبی برای کشور عزیزمان باشیم.