جدید! تمدید زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا 31-05-1395


جدید! تمدید زمان فراخوان تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تا 31-05-1395 

 

 با توجه به لزوم توسعه و راه اندازی خدمات الکترونیکی در سراسر حوزه های قضایی کشور مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اقدام به برگزاری فراخوا ن با توجه ظرفیت حوزه ها در مناطق مختلف با استانداردهای مناسب برای آن حوزه می نماید . بدین منظور فراخوان فعلی تا 31/5/1395 تمدید می گردد. لازم به ذکر است توسعه دفاتر یا توجه به توسعه طرح در حوزه های مختلف صورت خواهد گرفت .

                                               

                                  برای ثبت نام  به وبسایت www.adliran.ir مراجعه نمایید .