تغییرات اعضا هیات مدیره شرکت


تغییرات اعضای هیات مدیره شرکت در روزنامه رسمی مورخ 1400/2/28 به شرح ذیل ثبت گردید:
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) مورخ 1400/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
1ـ آقای دکتر علی حکیم جوادی، رئیس هیات مدیره
2ـ آقای سید صولت مرتضوی باباحیدر، نائب رئیس هیات مدیره
3ـ آقای سید علیرضا میرکریمی، عضو هیات مدیره
4ـ آقای محمدرضا روشناس، عضو هیات مدیره
5ـ آقای وهاب عطار علیائی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره

 


www.rrk.ir/News/ShowNews.aspx