تغییرات اعضای هیات مدیره


باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) مورخ 1400/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید و اعضای هیات مدیره شرکت به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: 

1ـ آقای دکتر علی حکیم جوادی (رئیس هیات مدیره)
2ـ آقای مهندس سیدعلیرضا میرکریمی (نائب رئیس هیات مدیره) 
3ـ آقای مهندس محمدرضا روشناس (عضو هیات مدیره) 
4ـ آقای مهندس حمید عباسی (مدیرعامل)