بهره برداری از پروژه پرداخت الکترونیک استان اردبیل


مورخ 17/06/95 بازدید از استان اردبیل انجام گردید . ضمناً جلسه ای با حضور مدیر نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان اردبیل نمایندگان شرکت پککو و حامی عدالت برای بررسی شرایط و سرویس های مورد نظر بررسی شد . سپس از زندان مرکزی اردبیل نیز جهت بررسی طرح فنی بازدید انجام پذیرفت . در آ خر نیز بازدید از زندان خلخال انجام و پروژه در این ندامتگاه بهره برداری و تست  محدودیت های لازم انجام شد .