برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی پروژه


 کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی پروژه در روز شنبه مورخ 96/2/9 در شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برگزار گردید