برگزاری جلسه با مدیرعامل وسایر معاونین بانک کشاورزی برای اجرای پروژه های مشترک


با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و مدیرعامل بانک کشاورزی در خصوص توسعه همکاری فیمابین در خصوص پرداخت الکترونیک ندامتگاه کشور جلسه مشترکی برگزار گردید.