برگزاری جلسه با مدیرعامل موسسه قرض الحسنه رسالت


  

برگزاری جلسه با مدیرعامل  ، رئیس فناوری اطلاعات و مدیر بانکداری الکترونیکی موسسه قرض الحسنه رسالت جهت عقد قرارداد ارائه خدمات الکترونیک بانکداری به مددجویان سازمان زندان ها ، که طی این جلسه پیش نویس قرارداد مرور و موارد داری ابهام برای طرفین بررسی شد . در آخر نیز مقرر گردید پس از ارائه Work Fellow    و Attribute   های مورد نظر ، نسخه نهایی قرارداد به امضاء طرفین برسد .