برگزاری جلسه آموزش مراقبت الکترونیکی در استان مازندران


 در راستای اجرای پروژه مراقبت الکترونیکی با استفاده از پابند زندانیان، تیم آموزشی شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت به عنوان بازوی اجرایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سازمان زندانیان، اقدام به اجرای برنامه آموزشی برای قضات در سراسر کشور می نماید.

در این راستا روز پنج شنبه هفدهم مرداد ماه؛ جلسه آموزشی برای قضات در استان مازندران برگزار گردید. این جلسه آموزشی توسط آقایان بشیری و علیایی در ساختمان مرکزی دادگستری شهر ساری برگزار گردید.