برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکامپ


از تاریخ 23 / 9 / 94 تا تاریخ 26 / 9 / 94 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر، تجارت الکترونیکی دایر می باشد. این نمایشگاه با نام نمایشگاه الکامپ نیز مشهور می باشد. خدمات الکترونیکی قضایی به شکل واحد در محیط مجتمع برگزار گردید امیداست این خدمات به شکل واحد عرضه گرددو من بعد در اختیار مردم قرارگیرد.