بانک ایده‌های قوه‌قضاییه راه‌اندازی شد


 آیت الله رئیسی با اشاره به گام دوم انقلاب بیان کرد: در این گام نیازمند تحول هستیم که باید از مدیران و اراده تمام اجزا آغاز شود چراکه با اراده تنها بخشی از اجزا سازمان تحقق نمی یابد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در گام دوم انقلاب تحول را اجرایی و عملیاتی کنیم که با دستان قضات و کارکنان دادگستری اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد بانکی به نام بانک ایده ها در دستگاه قضایی هستیم، افزود: پیشنهادات تحولی در حوزه قضا باید به مرکز منعکس شود.

در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، نرم افزار بانک ایده‌ها در سامانه خدمات قضایی به منظور بهره‌گیری از ایده‌های نوین و تحولی در قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت

این سامانه آنلاین از طریق وب به آدرس اینترنتی زیر قابل دسترس است.

http://idea.adliran.ir/