بازدید مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان و برخی از معاونین، از نمایشگاه الکامپ


بازدید مدیر عامل محترم بنیاد تعاون زندانیان و برخی از معاونین، از نمایشگاه الکامپ