بازدید مدیرعامل شرکت از زندان های کرمان برای راه اندازی فروشگاه در زندان ها


مدیرعامل شرکت حامی عدالت به عنوان ناظر پروژه توسعه سامانه فروشگاهی داخل زندان‌ها از زندان‌های کرمان بازدید نمودند. این بازدید در قالب گروه‌های کارشناسی متشکل از کارشناسان بنیاد و شرکت پیمانکار جهت راه‌اندازی فاز پایلوت این سامانه صورت گرفت.