بازدید ریاست محترم مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضائیه از شرکت حامی عدالت


 در روز یکشنبه مورخ 96/2/3 جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به همراه معاونین آن مرکز ؛ از شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی بازدیدی بعمل آوردند. در این بازدید عملکرد شرکت طی سال های گذشته به همراه دستاوردها و پروژه های اجرا شده و در حال اجرا، توسط شرکت حامی ارائه گردید.