بازدید دکتر شهریاری ریاست محترم مرکزآمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از خط تولید پابند


  روز سه شنبه هجدهم دی ماه 1397 ، جناب آقای دکتر شهریاری ریاست محترم مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به همراه مدیر عامل شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت ( جناب آقای علیایی) از محل خط تولید پابندهای های جدید مراقبت الکترونیک بازدید بعمل آوردند.

 در این بازدید پابندهای جدید با توسعه امکانات جدید و ارتقای سامانه نرم افزاری و شکل فیزیکی جدید خود مورد توجه و عنایت ایشان قرار گرفت.

قابل ذکر است شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با همکاری سازمان زندان ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات به عنوان مجری پروژه مراقبت الکترونیک زندانیان فاز جدید تولید پابند های خود را مطابق با تصویب آئین نامه و تایید ریاست محترم قوه قضائیه از 97/4/11 با ارتقا و تغییرات جدید به انجام رسانده است.