بازدید از ندامتگاه قزل حصار


 بازدید از ندامتگاه قزل حصار مورخ 03/06/95 جهت بررسی طرح فنی انجام پذیرفت . همچنین مقرر گردید پیمانکار طرح نهایی خود را جهت اخذ مجوز های لازم ارایه دهد