بازدید از مرکز شماره گذاری و خدمات پلیس راهنمایی و رانندگی تفلیس


این بازدید در تاریخ 96/09/16 توسط اعضای کارگروه پردیس واحد خدمات الکترونیک انجام گرفت، در نگاه کلی می توان این مرکز را به عنوان پنجره واحد خدمات راهنمایی و رانندگی گرجستان در نظر گرفت.

کلیه خدمات مربوط به پلیس از قبیل شماره ­گذاری، تعویض و صدور پلاک، برگزاری آزمون های عملی و کتبی گواهینامه رانندگی، دریافت پرداخت هزینه­ های مربوطه به طور جامع در این مرکز انجام می­ شود.

صدور کارت خودرو و گواهینامه و پلاک پس از انجام مراحل اداری ظرف مدت حداکثر 20 دقیقه انجام می ­شود و تحویل ارباب رجوع می ­گردد.

 

ارزیابی آزمون­ های کتبی و عملی کاملاً توسط سیستم انجام شده و نیروی پلیس به عنوان اپراتور سیستم اقدام می ­نماید.