بازدید از سامانه مراقبت الکترونیک


 

بازدید از سامانه مراقبت الکترونیک

 

روز سه شنبه مورخ  99/04/31 ؛ از سامانه مراقبت الکترونیک زندانیان بازدید به عمل آمد.

 

این بازدید با حضور آقایان :

-  جناب آقای دکتر مسعودی فر، مدیرکل محترم پیشگیری های امنیتی معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه

- جناب آقای دکتر پورمند ، مدیرکل محترم قضایی ، اجرای احکام و امور مجلس سازمان زندانها

- جناب آقای حسینی ، سرپرست محترم دفتر آمار و انفورماتیک سازمان زندان ها

-جناب آقای دکتر علیایی ، مدیرعامل محترم شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت

- جناب آقای مهندس امیری ، مسئول محترم دفتر انفورماتیک معاونت قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی

- جناب آقای مهندس علیزاده مسئول محترم واحد نظارت الکترونیک معاونت نظارت و هماهنگی امور دادسراها و ضابطین

 انجام شد.