اولین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک


 اولین نشست مسئولین دفاتر خدمات الکترونیک دولتی و حاکمیتی کشور در پنجم مهرماه نود وشش برگزار گردید. این همایش با هدف ایجاد پردیس واحد خدمات الکترونیک در سالن اجتماعات ستاد بنیاد تعاون زندانیان و توسط شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت برگزار گردید.

این پردیس با هدف تسریع و تسهیل در ارائه خدمات و کاهش رفت و آمد و تشریفات دست و پاگیر احتمالی در دفاتر خدمات الکتروینکفکاهش هزینه های دفاتر و کمک به توسعه خدمات حاکمیت و دولت الکترونیک، تامین رضایت شهروندان،افزایش بهره وری دفاتر،وحدت رویه و شفاف سازی،حذف فعالیتهای موازی واحدهای الکترونیکی و راه اندازی خدمات الکترونیک نوین مبتنی بر همکاری بین دفاتر، اثرات مثبت زیست محیطی، اشتغال و کارآفرینی پیش بینی گردیده است.

نشست مذکور در خصوص اجرای آزمایشی طرحی با عنوان پردیس واحد خدمکات الکترونیک و همفکری و هماهنگی لازم بین مسئولین صورت پذیرفت.