انعقاد قرارداد همکاری با آسیا تک


 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به منظور ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات الکترونیک قضایی با همکاری شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت در شرف انعقاد قرارداد تامین تجهیزات و فضای مرکز داده با شرکت انتقال داده های آسیاتک است. از اینرو کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پس از تایید الزامات و پیش نیاز های حقوقی قرارداد، تامین هزینه های طرح را تقبل نموده است. لذا با توجه به حجم مراجعه کنندگان و تعداد دادخواست ها یا سایر خدمات در حال ثبت در این دفاتر، بسیاری از مشکلات و کاستی های قبلی که ناشی از زیر ساخت های سخت افزاری و ارتباطی ناکارآمد بود، مرتفع خواهد شد.