اجرای مرحله دوم پروژه پابندهای الکترونیک


 اجرای مرحله دوم پروژه پابند بعد از تصویب آئین نامه آن در تاریخ 97/4/11 و با تایید ریاست محترم قوه قضائیه و همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات و سازمان زندانها، با همت و سرعت بیشتری اجرا گشته و همچنین با توسعه امکانات موجود، شکل فیزیکی و سخت افزاری این محصول همزمان با ارتقای سامانه نرم افزاری آن و با رفع مشکلات قبلی اجرایی گردید.