افتخارات و گواهینامه ها


افتخارات و گواهینامه‌ها:

 

 

1-تقدیر شده از جانب مرکز آمار و فناوری اطلاعات بعنوان اولین ارائه دهنده خدمات مراقبت الکترونیک زندانیان کشور.

2-دارنده گواهینامه ثبت مالکیت صنعتی تجهیزات پابند الکترونیکی.

3-عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور.

4-اخذ رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک.